domingo, 27 de diciembre de 2009

La descripció.


Hi ha diferents models de descripció, entre els quals trobem:
 • Cançons.
 • Poesia visual.
 • Poesia.
 • Novel·la.
 • Assaig.
 • Conte.
 • Vídeo.

Què és?

És un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, objectes, animals, paisatges, sentiments, èpoques, etc. Es poden descriure aspectes molt concrets i aspectes molt abstractes.

Hi ha dos classes de descripció:
 • Objectiva: l'autor és imparcial davant l'objecte que està descrivint, i és limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles. És caractrísitica dels textos acadèmics i científics.
 • Subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que està descrivint. Té una gran càrrega subjectiva i sol tenir una finalitat estètica.
Cal dir que tota ciència té una dimensió descriptiva a més de la dimensió explicativa, que tots sabem.

Estructura dels textos:
 • En els textos que no són de caire científic, les dades subjectives poden estar desordenades.
 • En els textos de caire acadèmic, les descripcions només admeten dades objectives i comprovades.
 • Els textos de l'àmbit científic, han de seguir un ordre determinat, ja que es essencial. S'ha d'utilitzar un estil objectiu, concís i clar.
A l'hora de produir textos descriptius s'ha de fer el següent procediment:
 • Establiment del tema, que pot ser presentat al principi o després d'enumerar les seves caractrísitques.
 • Caracterització, a través de la qual es distingeixen les qualitats, les propietats i les parts de l'objecte que estem descrivint.
 • Relació amb el món exterior, tant pel que fa a l'espai i el temps, com a les múltiples associacions que es poden activar amb altres móns i objectes anàlegs.

Com es fa?
 1. Idear: s'ha d'explorar la situació per poder emprar les paraules més precises, que descriuen a l'objecte.
 2. Ordenar: veure la informació que hem obtingut, i ordenar-la adequadament.
 3. Textualitzar: començarem a fer la descripció, tenint en compte les caracterísitques següents:
 • Descripcions subjectives i expressives: moltes comparacions i metàfores.
 • Els elements lingüísticodiscursius més característics són els que es troben en el lèxic nominal (substantius i adjectius).

Tècniques descriptives.
 • Sintagmes nominals àmpliament adjectivats.
 • Verbs en present o imperfecte d'indicatiu.
 • Paraules que desciuen impressions sensorials.
 • Terminologia.
 • Definicions.
 • Enumeracions.
 • Recursos expressius (comparacions, metonímies, personificacions, al·literació)

No hay comentarios:

Publicar un comentario