miércoles, 25 de noviembre de 2009

La composició del text.

Per fer un bon text, s'ha de tenir clar les tres etapes i intentar ser el màxim de metòdics en aconseguir els objecius de cadascuna.
 1. Planificació: establir els objectius que volem aconseguir amb el text i dur a terme una estratègia determinada per recollir, seleccionar i ordenar la informació que volem transmetre.
Anàlisi de la situació comunicativa.
 • Tipus destinatari.
 • Tema.
 • Objectius.
 • Extensió, estructura.
Recollida de la informació.
 • Pluja d'idees.
 • Documentació.
 • Intent de resposta a les sis W.
 • Prendre apunts de la informació recollida.
Selecció i ordenació de la informació.
 • Selecció de les idees.
 • Ordenació de les idees.
 • Tècniques d'Agrupació, (grups o mapa conceptual).
 • Tècniques d'Ordenació, (numeració o esquema).
Redacció: transformar els plans i les idees en llenguatge escrit, es a dir, en un text coherent, estructurat, amb els trets estilístics que li pertoquen. Però sobretot s'ha de tenir en compte les característiques de la coherència, la cohesió, l'adequació, la correcció i la variació.

Estructura del text.
 • El paràgraf.
 • Els connectors:
 1. Conjuncions i locucions conjuntives.
 2. Preposicions i locucions prepositives.
 3. Adverbis i locucions adverbials.
 4. Altres paraules o expressions.
 • La puntuació:
 1. La coma.
 2. El punt i coma.
 3. El punt.
 4. Els dos punts.
 5. Els punts suspensius.
 6. Els signes d'entonació.
 7. Els parèntesis.
 8. Els guions.
 9. Les comes.
Estil.
 • Adequació.
 • Claredat.
 • Precisió.
 • Concisió.
 • Variació.
Revisió: és examinar, avaluar el que hem escrit, decidir si s'adiu a les nostres expectatives, i si convé canviar o modificar quelcom per tal de millorar el text.

Revisió de continguts.
 • Coherència.
 • Cohesió.
 • Adequació.
Revisió gramatical i de convencions.
 • Correcció.
 • Variació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario