miércoles, 11 de noviembre de 2009

Les propietats característiques del discurs o text.A partir del Cmap, s'expliquen les propietats característiques del discurs o text:

  • Qualitats que té un escrit o discurs quan actua amb eficàcia en una situació comunicativa.
  • Analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic: cohesió, coherència i adequació--> descriptives.
  • Determinen normes d'ús--> prescriptives.
  • S'ha de tenir en compte la varietat dialectal i el registre a l'hora de produir un text--> adequació
  • S'ha de seleccionar la informació més important. A més a més establir una relació lògica entre les parts d'un text, tenint en compte l'estructura del text--> coherència.
  • Relacions de significat que s'estableixen entre diferent elements o parts del text, i que permeten al oient o lector entendre’l millor--> cohesió (connectors)
  • Norma explícita d'ús en una comunitat lingüística--> correcció.
  • Trets estilístics i expressius d'un text, d'acord amb determinats valors socials--> variació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario