viernes, 22 de junio de 2012

Les TAC

Les TAC dictamina com s'han d'emprar les TIC dins de l'aula, de quina manera fer servir eines tecnològiques per la que la qualitat de l'ensenyament en els centres millori progressivament amb aquests tipus de recursos.


·         El Pla TAC ha d’establir unes directius clares per assegurar  la competència digital de l’alumnat.
·         Incorporar les tecnologies a les aules ha de facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat.
·         L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació, elaborar-lo es complex i requereix la complicitat de tota la comunitat educativa i el director fa de líder.
·         Cal tenir en compte, que la incorporació de les TIC no implica necessariament innovació.
·         El Pla TAC ha d’assegurar: la competència digital, la integració curricular, la inclusió digital, la innovació metodològic.
·         Cal conèixer els recursos digitals existents com: moddle, JClic, Bloggers, Web requests...
·         El Pla TAC serveix per orientar als equips directius en l’ús de les TIC al centre i en la seva aplicació en el seu projecte educatiu.
·         Les estratègies metodològiques han de determinar la modalitat de recursos tecnològics que s’adopten.
·         Les TAC s’han d’adaptar a totes les necessitats dels nens siguin quines siguin les seves característiques, per tant han de ser inclusives les TAC.
·         A l’hora d’iniciar el procés d’elaboració cal tenir en compte: identificar els problemes i ordenar-los de forma gradual atenent els recursos i possibilitats del centre, analitzar de forma acurada l’impacte de les tecnologies en diversos àmbits ( currículum, metodologia, organització de l’aula i escolar, mètodes d’avaluació ), determinar les necessitats de flexibilitat horària i grupal de l’alumnat.
·         Establir una comissió TAC encarregada d’engegar i desenvolupar el Pla el de la manera més representativa possible; establir una representació de tasques relacionades amb les tecnologies i assignació de responsabilitats; establir un pla de formació o conjunt per al professorat focalitzat en les competències didàctiques.
·         Fases del Pla TAC: definició de la visió del centre d’acord amb l’especialitat del PEC,  diagnòstic digital del centre, definició d’objectius, planificació de les prioritats, identificació dels recursos necessaris, assignació de tasques i responsabilitats, aplicació del Pla, avaluació del procés.
·         El Pla TAC ha de ser un document dinàmic que impliqui la seva revisió anual, de forma orientativa es suggereixen els següents apartats: visió del centre, objectius a llarg, mitjà i curt termini, eines d’avaluació d’implantació del Pla...

No només influeixen els equipaments sinó que també parla sobre l'ús que se li donen a aquests recursos, i per això està el pla TAC per tal d'aclarir aquests dubtes que es poden crear al voltant de tot aquest món de la tecnologia dins de l'aula.

Això es una opinió personal, i un dels motius pels quals he fet aquesta assignatura i vull seguir-la l'any que ve; dins de les escoles, els mestres poden tenir molts materials tecnològics com pissares digitals i diferents tipus de programes per tal d'usar-los en elles o bé en altres ordinadors més normals. Però al no saber el que pot oferir cada recurs, cada programa, cada element, els mestres engegan la pissarra i els hi dóna el mínim ús, fan de la PDi un projector més, es a dir, zero rendiment.

La imatge que he col·locat penso que reflecteix perfectament, allò que ens dóna i que dóna als mestres i alumnes, des de motivació, dinamisme, interacció, cooperació, fins a comoditat.
No hay comentarios:

Publicar un comentario